Articles Tagged ‘سم,’

بردو آریاشیمی

fa129

بردو آریاشیمی پودر با قابلیت ترشوندگی

Bordo Ariashimi WP

قارچ کش و باکتری کش با اثر حفاظتی

Fungicide And Bactericide With Protective Action

 FRACM1

مدیریت کاربرد:

 • مخلوط بردو قارچ کش و باکتری کش از گروه معدنی (مسی) است که با اثر حفاظتی طیف وسیعی از بیماری های گیاهی را کنترل می کند.
 • در مورد بیماری هایی مانند گموز مرکبات، گموز پسته، شانکر باکتریایی درختان هسته دار، شانکر باکتریایی گردو و سایر شانکرهای قارچی و باکتریایی، جراحی و تراشیدن نسج آلوده قبل از سمپاشی ضرورت دارد.
 • مخلوط بردو نباید با سموم فسفره و کاربامات ها و نیز سمومی که در محیط قلیایی تجزیه می شوند مخلوط شود.
 • مخلوط بردو بهتر است به صورت تازه در هنگام مصرف تهیه شده و بلافاصله مورد استفاده قرار گیرد.
 • مخلوط بردو نباید با سموم فسفره و کاربامات ها و نیز سمومی که در محیط قلیایی تجزیه می شوند مخلوط شود.
 • هلو به ترکیب بردو حساس می باشد.

 

موارد مصرف

میزان مصرف

بیماری شانکر درختان میوه سردسیری- بیماری غربالی درختان میوه- پیچیدگی برگ هلو- شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار

محلول پاشی به نسبت2- 1 درصد و در مورد شانکر باکتریایی اگر آلودگی بیش از 5 درصد باشد، محلول پاشی به نسبت 0.5 درصد، یک نوبت قبل از گلدهی

بردو باید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق بکار برده شود.

بردو به غیر از کشت های ذکر شده و بیماری های نامبرده توصیه نمی شود.


 bordo

 

بردو مایع آریاشیمی

fa138

بردو  20 % سوسپانسیون

Bordo 20% SC

قارچ کش و باکتری کش با اثر حفاظتی

Fungicide And Bactericide With Protective Action

 FRACM1

مدیریت کاربرد:

 • بردو قارچ کش و باکتری کشی است از گروه معدنی (مسی) که با اثر حفاظتی و تماسی طیف وسیعی از بیماری های گیاهی را کنترل می کند.
 • بردو با حشره کش های حساس به محیط های قلیایی مانند ترکیبات ارگانوفسفره و کاربامات ها قابلیت اختلاط ندارد.
 • فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول یک هفته است.

موارد مصرف

 بیماری  میزان مصرف
درختان میوه دانه دار

آتشک

15-10 لیتر در هزار لیتر آب

زردآلو

بیماری غربالی 10 لیتر در هزار لیتر آب

بردو باید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق بکار برده شود.

بردو به غیر از کشت های ذکر شده و بیماری های نامبرده توصیه نمی شود.


 

بروماویت

fa132

 

بروماویت

بروموکسینیل+ام سی پی آ 40% مایع امولسیون شونده

Bromoxynil+MCPA 40% EC

علف کش انتخابی و هورمونی با فعالیت سیستمیک محدود

Selective & Hormone - Type Herbicide With Limited Systemic Action

 HRACC30

مدیریت کاربرد:

 • بروز هوای سرد در زمان سمپاشی باعث کارایی علف کش خواهد شد
 • در زمان سمپاشی پوشش کامل علف های هرز با این علف کش ضروری می باشد.
 • در زمان سمپاشی، خاک باید دارای رطوبت کافی بوده و علف های هرز باید در حالت رشد فعال باشند.

 

نام محصول

بیماری میزان مصرف

زمان مصرف

گندم

علف های هرز پهن برگ یکساله
1/5 لیتر در هکتار

2 تا 4 برگی علف های هرز و از ابتدا تا پایان پنجه زنی گندم

بروموکسینیل+ام سی پی آ باید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق بکار برده شود.

بروموکسینیل+ام سی پی آ به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


 boromavit

 

کاهش دهنده پی اچ آریا

fa1

 

Aria pH Reducer

معرفی:

جهت مبارزه مناسب با آفات، بیماری ها و علف های هرز لازم است از اسیدیته مناسب آب جهت اختلاط با سموم کشاورزی اطمینان داشته باشیم. کیفیت نامناسب اغلب آب های کشاورزی، باعث کاهش اثر سموم می شود. کاهش دهنده ی پی اچ آریا با کاهش pH آب سمپاشی به حفظ و تداوم اثر سموم کمک می نماید. علاوه بر سموم، عناصر ریزمغذی نیز در آب های اسیدی بهتر جذب می شوند و این محصول با ایجاد اسیدیته مناسب می تواند به نفوذ مواد غذایی کود های محلول پاش در برگ کمک کند. این محصول مشکل و خطرات مصرف اسید ها مانند سولفوریک و نیتریک را در پی نخواهد داشت.

مدیریت کاربرد:

باید دقت داشته باشید که کاهش دهنده ی پی اچ آریا بر اساس دوز توصیه شده و به آرامی به تانک محلول اضافه گردد و به وسیله پی اچ سنج درجه اسیدیته را تا زمان رسیدن به میزان مورد نظر بررسی فرمایید. این محصول باعث کاهش pH آب در تانک محلول پاشی شده و مشکل ناسازگاری در آفت کش ها و کود ها در آب های قلیایی را برطرف می نماید.

میزان مصرف:

افزودن 250 گرم کاهش دهنده پی اچ به هزار لیتر آب در اکثر موارد pH محلول را به محدوده مناسب می رساند. توصیه می شود بعد از اضافه کردن سم یا کود در مخزن و همزدن ترکیب حاصل، مجددا pH را انداز گیری نموده و در صورت نیاز مقادیر مصرف اصلاح شود.


 

کلرتالونیل SC آریا

fa137

کلرتالونیل آریا 75% سوسپانسیون

Chlorothalonil Aria 75% SC

قارچ کش غیر سیستمیک با اثر حفاظتی

 Non-systemic Fungicide With Protective Action

 fracm5

مدیریت کاربرد:

 • قارچکشی از گروه کلروفنیل می باشد.
 • فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول برای سیب زمینی و گوجه فرنگی 14 روز است.
 • از مخلوط نمودن این قارچکش با کودهای مایع باید اجتناب نمود.

 

نام محصول

بیماری

میزان مصرف

گوجه فرنگی

آلترناریا - لکه موجی

2/13 - 1/56 لیتر در هکتار

سیب زمینی سفیدک کرکی

2/5 - 2 لیتر در هکتار

کلرتالونیل آریا باید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق بکار برده شود.

کلرتالونیل آریا به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


 clottalonil

 

متالاکسیل - مانکوزب آریا

fa132

متالاکسیل - مانکوزب 72% پودر با قابلیت تر شوندگی

Metalaxyl - Mancozeb 72% WP

قارچ کش سیستمیک و حفاظتی

Systemic & Protective Fungicide

 FRAC4A1M3

مدیریت کاربرد:

 • متالاکسیل - مانکوزب قارچ کشی سیستمیک و انتخابی حاوی 4 درصد متالاکسیل و 64 درصد مانکوزب می باشد. متالاکسیل یک قارچ کش سیستمیک است که به سرعت جذب شده و در گیاه گسترش پیدا می کند. مانکوزب یک قارچ کش تماسی می باشد که یک لایه محافظتی را در اطراف گیاه فراهم می آورد.
 • مصرف این قارچ کش به صورت خاک کاربرد و آبیاری در مرحله رشد رویشی می تواند باعث خسارت به گیاه گردد.

نام محصول

بیماری

میزان مصرف

خیار

بوته میری

2 کیلوگرم در هکتار در مزارع به صورت پیشگیری قبل از کاشت و 200 گرم قارچ کش در هر متر مکعب جهت ضدعفونی خاک گلخانه

سیب زمینی سفیدک داخلی

3 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی

متالاکسیل - مانکوزب آریا باید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق بکار برده شود.

متالاکسیل - مانکوزب آریا به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


 metalaksil mankozeb

 

متام سدیم آریا

fa47

متام سدیم 32/7% مایع قابل حل در آب

Metam Sodium 32.7% SL

نماتدکش و قارچ کش

Nematicide & Fungicide

 HRACZ

مدیریت کاربرد:

 • متام سدیم نماتد کش، حشره کش، قارچ کش، علف هرز کش و ضدعفونی کننده خاک از گروه مونومتیل دیتیوکاربامات ها است که با تجزیه و تولید گاز متیل ایزوتیوسیانات موجودات داخل خاک را از بین می برد.
 • متام سدیم را باید زمانی مصرف نمود که محصولی در زمین نباشد زیرا گاز ایزوتیوسیانات نبات سوزی شدید داشته و گیاهان را از بین می برد.
 • این سم در شرایط مرطوب ظرف 14 روز تجزیه می شود. پس از این مدت باید خاک را زیر و رو کرد تا گاز باقی مانده از خاک خارج شود. توصیه می شود گازدهی خاک دو ماه قبل از کاشت انجام شود.

موارد مصرف

نوع آفت

میزان مصرف

سبزی و جالیز، سیب زمینی، چغندرقند، یونجه، انار، توت، انجیر و پسته

نماتدهای مولد غده

50 سی سی در هر متر مربع خاک یا 32 سی سی در هر متر مکعب بذر قبل از کاشت در حرارت 25 تا 30 درجه، برای ضد عفونی خاک سنگین خزانه های گوجه فرنگی، فلفل و توتون با استفاده از پوشش پلاستیکی به مدت 48 ساعت با نظارت کارشناس و حداقل دو ماه قبل از کاشت مصرف شود.

متام سدیم باید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق بکار برده شود.

متام سدیم به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


 

tell-iconsign نشانی : تهران، پونک، بلوار عدل شمالی، نبش فجر سوم، پلاک1/1
sign تلفن دفتر مرکزی: 45882-21(98+)

sign تلفن کارخانه:33592112-54(98+)
sign فکس : 44472781-21(98+)

sign کدپستی : 1476957733
sign پست الکترونیک:   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید